Poetry Details

PAPA RE GO DIRILE ENG?

Molato ke eng papa
Go reng ore bolaya boka kgomo
Goreng o tsea maphelo a rena e sale gosasa
Naa ekaba o befeditswe ke eng ga kaaka

Gore nkabe ore boditse
Wa re botsa gore oja ke eng
Gore nkabe re tsebile
Re tsebile pefelo ya gago

Ge ele thato ya gago o e phethile
Wa re kgaoganya le bagwera ba rena
Wa re tlogedisha dithaloko tsa rena
Wa re isha badimong le mogoga re se nao

Ga ke kgolwe gore ruriruri o tseri maphelo a rena
Gobane maabane re hlwele nago
Eupja lejapela go mehlamu yeo re bego re e sweri
Mmamokebe o tlile ka pela wa re tsea

Goreng o feletsa mma matswiane wena tate
Wa hloka le go shiela thorwana ka e tee
Gobane mantsibua ge a robala,
Diphego di tlo phuthela lefela.

Bula Magodimo wena Seokameladitshaba
Phumula megokgo mahlong a meloko
Gobane nnete la momponabjale
Le ka se hlola le mpona gape
Go fedile ke lehlogonolo......

By Lastborn Makoroti Mothwa (Khureng, Zebediela)

RIP to the Fallen 4


Posted: on 8/9/15

Back To Home